تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

سایر املاک

Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۲۴_Chrome
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای قباله
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۵۵۰_Chrome
Descriptionتجاری شده دارای برق دارای قباله
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۷۳۳_Chrome
Descriptionسه نبش دارای ۴هزار متر متراژ دا
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۹۰۰۵۷_Chrome
Descriptionدارای چهار دهنه مغازه و یک گاز د

جدیدترین موارد

دارای۱۰۰ درصد تجاری دارای قباله ...
تجاری شده دارای برق دارای قباله ...
سه نبش دارای ۴هزار متر متراژ دا ...

جستجوی پیشرفته مکان ها