تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

جستوجو پیشرفته موبایل

Descriptionدارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۶۰۴_Chrome
Descriptionتجاری کامل دارای انتقال قطعی به
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۵۵۳_Chrome
Descriptionدونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۴۹_Chrome
Descriptionتجاری دارای سند تک برگ دارای بر
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۴۰_Chrome
Descriptionتجاری کامل دارای ۱۵۰متر دفتر ادا
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۳۳_Chrome
Descriptionتجاری کامل دارای برق سه فاز دار
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۲۵_Chrome
Descriptionتمام سقف دارای دفترکار شیشه سکو
پل تمدن
۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۲۵۹۴۱
Descriptionمتراژ کل ۵۰۰ متر دارای محوطه دا
پل تمدن
۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۲۴۵۲۹
Descriptionمتراژ کل ۴۰۰متر دارای۲۷۰ متر زیر
پل تمدن
Descriptionمتراژ کل ۷۰۰ متر زیربنا ۳۰۰متر
پل تمدن
۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۲۳۰۲۴
Descriptionمتراژ کل ۵۰ متر واقع شدخ در اصفه
پل تمدن
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای انتقال
پل تمدن
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای انتقال
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۴۵_Chrome
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای انتقال
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۲۴_Chrome
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای قباله
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۱۲_Chrome
Descriptionدارای۲۰۰ متر متراژ دارای سند تک
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۵۵۰_Chrome
Descriptionتجاری شده دارای برق دارای قباله
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۸۲۶_Chrome
Descriptionتمام سقف دارای امکانات قیمت : ت
کانال نوربخش

جدیدترین موارد

دارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای ...
تجاری کامل دارای انتقال قطعی به ...
دونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای ...

جستجوی پیشرفته مکان ها