تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

خرید و فروش سوله و کارگاه

Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۴۰۸_Google
Descriptionتجاری شده دارای دو طبقه دفتر کام
خیابان کوشش
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۴۱۲_Google
Descriptionچهاردیواری دارای پروانه دارای ق
کوی سوله ها
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۵۲۹_Google
Descriptionدارای ۳۱۵ متر متراژ دارای پروانه
خیابان کوشش
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۶۰۴_Google
Descriptionدارای ۵۵۰ متر متراژ دارای پروانه
خیابان کوشش
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۵۳۹_Google
Descriptionتجاری شده دارای آب ، برق ، گاز ،
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۵۵۸_Google
Descriptionدارای ۱۰۰ متر متراژ دارای آب ، ب
پل تمدن

جدیدترین موارد

دارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای ...
تجاری کامل دارای انتقال قطعی به ...
دونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای ...

جستجوی پیشرفته مکان ها