تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

خرید و فروش سوله و کارگاه

Screenshot_۲۰۲۱۱۰۱۷-۱۱۳۴۱۴_Chrome
Descriptionتمام سقف تجاری شده دارای جرثقیل
خیابان شهید خزاعی
Descriptionدارای ۲باب کنارهم هرکدام دارای ۱
زردنجان
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۱۷-۱۱۳۳۴۳_Chrome
Descriptionدارای ۶۰۰متر سوله دارای تجاری کا
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۱۷-۱۱۳۲۲۷_Chrome
Descriptionتمام سوله دارای۱۰متر ارتفاع دار
خیابان شهید خزاعی
Description۴۰۰متر سوله و بقیه سقف دارای ۶ م
شش راه
Descriptionدارای۵۰۰متر متراژ اصفهان اتوبان
اتوبان فرودگاه
Descriptionدارای ۳۰۰۰متر متراژ دارای دیواره
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۵۳_Chrome
Descriptionدارای آب ، برق ، گاز دارای قباله
خیابان مبارزان
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۵۳_Chrome
Descriptionداراب امکانات کامل بهداشتی اصف
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۳۵_Chrome
Descriptionزمین صنعتی کارگاهی دارای ۴۹۸ متر
کوچه امین
Descriptionاصفهان بر خیابان معراج نرسیده به
خیابان معراج (هفتون)
Descriptionدارای۱۵۰ متر سالن دارای دوعدد دف
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۲۶_Chrome
Descriptionدارای۴/۵متر ارتفاع سقف دارای امک
اتوبان فرودگاه
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۲۶_Chrome
Description۵سال ساخت ۱۰۰٪ساخت دارای فضای ا
اتوبان فرودگاه
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۱۹_Chrome
Descriptionدارای۱۲۶متر متراژ دارای فضای ادا
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۴۱۰_Chrome
Descriptionدارای۱۲۰متر تجاری دارای یک اطاق
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۹-۱۹۴۲۳۸_Chrome
Descriptionزمین صنعتی کارگاهی دارای ۴۲۰ متر
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۰۲-۱۷۰۳۳۷_Google
Descriptionدارای دو طبقه دفتری دارای بالکن
کوچه امین

جدیدترین موارد

دارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای ...
تجاری کامل دارای انتقال قطعی به ...
دونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای ...

جستجوی پیشرفته مکان ها