تذکر! توجه داشته باشید که ممکن است تصاویر برخی از آگهی ها تزئینی و غیر واقعی باشد!

خرید و فروش سوله و کارگاه

Descriptionدارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۶۰۴_Chrome
Descriptionتجاری کامل دارای انتقال قطعی به
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۵۵۳_Chrome
Descriptionدونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۴۹_Chrome
Descriptionتجاری دارای سند تک برگ دارای بر
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۴۰_Chrome
Descriptionتجاری کامل دارای ۱۵۰متر دفتر ادا
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۳۳_Chrome
Descriptionتجاری کامل دارای برق سه فاز دار
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۹۲۴-۱۱۳۴۲۵_Chrome
Descriptionتمام سقف دارای دفترکار شیشه سکو
پل تمدن
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای انتقال
پل تمدن
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای انتقال
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۴۵_Chrome
Descriptionدارای۱۰۰ درصد تجاری دارای انتقال
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۴۱۲_Chrome
Descriptionدارای۲۰۰ متر متراژ دارای سند تک
پل تمدن
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۸۲۶_Chrome
Descriptionتمام سقف دارای امکانات قیمت : ت
کانال نوربخش
Descriptionدارای امکانات کامل دارای آب ، بر
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۸۵۳_Chrome
Descriptionبهداشتی دارای دفترکار دارای آب
خیابان شهید خزاعی
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۸۵۸۴۸_Chrome
Descriptionدارای چند دفتر کار دارای ۱۸۰ متر
خیابان شهید خزاعی
Descriptionدارای سند تک برگ دارای امکانات ک
کوی سوله ها
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۱۹-۱۹۰۲۲۵_Chrome
Descriptionتمام سقف دارای امکانات کامل دار
اتوبان فرودگاه
Descriptionدارای ۱۴۷ متر مسقف دارای سند شش

جدیدترین موارد

دارای ۲۷ درصد پروانه تجاری دارای ...
تجاری کامل دارای انتقال قطعی به ...
دونبش دارای ۲۵درصد تجاری دارای ...

جستجوی پیشرفته مکان ها